1. Algemeen
Jacobien van Vugt is opgericht door Jacobien van Vugt en richt zich op persoonlijke ontwikkeling met behulp van stembevrijding. Deze is gevestigd aan Slenk 20 te Tirns. Jacobien van Vugt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74999184.

De website www.jacobienvanvugt.nl dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

2. Definities
a. Opdrachtnemer; Jacobien van Vugt
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Jacobien van Vugt en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. 

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Privacy
Jacobien van Vugt is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleiding, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de opdrachtgever wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen. Wanneer u de internetsite www.jacobienvanvugt.nl bezoekt, kan Jacobien van Vugt persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Jacobien van Vugt zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in de privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Zie hiervoor de privacyverklaring.

6. Aansprakelijkheid
De begeleiding van Jacobien van Vugt is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Jacobien van Vugt is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jacobien van Vugt. De begeleider kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching als de periode daarna.

6a. Aansprakelijkheid website
Hoewel Jacobien van Vugt zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in de website www.jacobienvanvugt.nl op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Jacobien van Vugt wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Jacobien van Vugt zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht, wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. Jacobien van Vugt verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is. Jacobien van Vugt geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

7. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Jacobien van Vugt. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s.

8. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. De cliënt of de ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Jacobien van Vugt te Tirns op rekeningnummer IBAN NL49 INGB 0008 2016 52. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Jacobien van Vugt een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald, is Jacobien van Vugt gerechtigd om administratiekosten (€12,50) in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt ook 1,5% rente per maand in rekening gebracht. Jacobien van Vugt is dan genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

9. Verhindering
Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd €35,- in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak zonder enig bericht van de opdrachtgever wordt het hele tarief doorberekend. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan via de email. U kunt e-mailen naar info@jacobienvanvugt.nl

10. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

12. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

13. Auteursrecht
De inhoud van de site www.jacobienvanvugt.nl is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Jacobien van Vugt of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Jacobien van Vugt. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacobien van Vugt

14. Handelsmerken, service-merken en logo’s
Het gebruiksrecht van handelsmerken, service-merken en logo’s (‘merken’) die op de site www.jacobienvanvugt.nl en/of op enige andere (social) media van Jacobien van Vugt voorkomen, berust bij Jacobien van Vugt. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacobien van Vugt.